تماس بگیرید

021-44867348

09۹۱۸۴۴۶۲۱0


مبانی طب سنتی مزاج شناسی

مبانی طب سنتی مزاج شناسی
تعداد فصل‌ها
3 فصل
مدت دوره
21 ساعت
تعداد جلسات
35 جلسه
مدرس دوره
حکیم حسین خیراندیش
بسته است

توضیحات دوره

دوره طب سنتی 

جلسات دوره

فلسفه ی نام ایرانی اسلامی برای طب سنتی
44 دقیقه
محتوای طب سنتی ایران
26 دقیقه
محتوای درمانی طب سنتی
7 دقیقه
حوزه درمانی طب سنتی
26 دقیقه
مبانی بهداشت 1 - تطهیر بدنی
20 دقیقه
مبانی بهداشت 2 - تطهیر معده
54 دقیقه
مبانی بهداشت 3 -تطهیر خونی
25 دقیقه
مبانی بهداشت 4 - تطهیر جنسی
26 دقیقه
مبانی بهداشت 5 - تطهیر روان
16 دقیقه
ابزار های تشخیصی طب سنتی
33 دقیقه
مزاج شناسی ارکان 1 -آتش
19 دقیقه
مزاج شناسی ارکان 2 - هوا
16 دقیقه
مزاج شناسی ارکان 3 -آب
15 دقیقه
مزاج شناسی ارکان 4 - خاک
16 دقیقه
مبحث خلقت در طب سنتی 1 - گیاهان
35 دقیقه
مبحث خلقت در طب سنتی 2 - حیوانات
33 دقیقه
مبحث خلقت در طب سنتی 3 - خلق آخر
33 دقیقه
مزاج دوره عمر
41 دقیقه
کلمات اساسی در مزاج شناسی
28 دقیقه
غذا های هشتگانه 1 - خوردنی ها
49 دقیقه
غذا های هشتگانه 2 - غذای پنداری
46 دقیقه
غذا های هشتگانه 3 - غذای شنیداری
31 دقیقه
غذا های هشتگانه 4 - غذای جذبی
75 دقیقه
غذا های هشتگانه 5 - غذای بویایی
34 دقیقه
غذا های هشتگانه 6 - غذای دیداری
32 دقیقه
غذا های هشتگانه 7 -غذای جنسی
72 دقیقه
غذا های هشتگانه 8 - غذای انس
31 دقیقه
معیار های تشخیص مزاج
40 دقیقه
چگونگی شکل گیری مزاج و پیدایش اخلاط
38 دقیقه
مزاج معتدل
27 دقیقه
مزاج صفراوی
38 دقیقه
مزاج دم و بلغم
56 دقیقه
تاریخچه طب سنتی
25 دقیقه
ضرورت تطبیق طب سنتی با طب جدید
79 دقیقه
بیان چند نکته مهم در باب طب سنتی
51 دقیقه

امتیاز

4.50 از 5 / 2 رای